WELKE CORPORATIES KUNNEN GARANT STAAN VOOR DIGH LENINGEN?

 

Het afgeven van een garantie voor een lening ten behoeve van een volkshuisvestingsproject internationaal is in de MG 2005-04 beperkt tot die woningcorporaties die behoren tot de zogeheten A categorie. Daaraan voegt de MG de volgende zin toe: ‘Dit is de door het CFV gehanteerde categorie voor financieel sterke woningcorporaties’.

 

Per 1 januari 2008 hanteert het CFV Fonds een gewijzigde beoordelingssystematiek en andere categorisering.

De volgende categorieën met betrekking tot continuïteit van de corporatie zijn gedefinieerd:

A.    De voorgenomen activiteiten passen bij de vermogenspositie van de corporatie. De corporatie voldoet zowel aan de eis dat de continuïteit voldoende is gewaarborgd, als dat aan de eis dat ze haar middelen voldoende inzet in het belang van de volkshuisvesting.

B.    In het nader onderzoek is vastgesteld dat de voorgenomen activiteiten de financiële positie op middellange termijn (B1) of korte termijn (B2) in gevaar brengen.

C.   In het nader onderzoek is vastgesteld dat de uitvoering van de beleidsvoornemens van de corporatie leiden tot een onvoldoende inzet van het beschikbare vermogen voor de volkshuisvesting. Er is een onbalans tussen de activiteiten en de financiële positie.

 

In lijn met hetgeen de MG 2005-04 beoogt, namelijk dat alleen financieel sterke corporaties garant mogen staan, zijn corporaties met een A en C rating  en/of die borgbaar zijn, gerechtigd om garant te staan.

Voor B corporaties kan eventueel een maatwerkoplossing worden gezocht (aparte goedkeuring door het ministerie).

Dit is in lijn met hetgeen is besproken met het ministerie van VROM en het CFV.

Het bovenstaande zal zo spoedig mogelijk schriftelijk worden bevestigd door het ministerie van VROM.

 

NB: Daarnaast heeft ook het WSW haar beoordelingsystematiek. Echter de MG verwijst duidelijk naar de CFV systematiek. De uitkomsten uit de WSW systematiek hebben geen invloed op hetgeen hierboven is gesteld.       


Terug naar algemeen overzicht Terug naar laatste nieuws

print deze pagina
Disclaimer | Copyright DIGH NL 2007 - 2009