Vandaag, 23 mei 2011, is in de Staatscourant een circulaire verschenen over financiële ondersteuning door woningcorporaties aan buitenlandse instellingen, de zogenaamde MG regeling. Deze MG 2011-02 laat geen echte wijzigingen zien maar verduidelijkt de voorgaande MG’s op 3 punten:
1 de totale omvang van de financiële ondersteuning;
2 het dekkingsgebied van de garantie;
3 het veilen van het buitenlandse project in relatie tot het aanspreken van de garantie.

In de voorwaarden waaronder woningcorporaties garant mogen/kunnen staan verandert dus niets. Deze MG is een aanvulling op voorgaande MG’s. Ook de landenlijst blijft hetzelfde. Het schrappen van een aantal partnerlanden (landen waar Nederland een bilaterale ontwikkelingsrelatie mee heeft) door het kabinet heeft dus geen gevolgen voor de MG.

In punt II van de circulaire wordt de totale omvang van garanties en/of schenkingen uitgelegd, de zogenaamde 0,03% regeling (0,3 promille) die bij de meeste corporaties bekend is. U mag dus jaarlijks voor maximaal 0,03% van uw balanstotaal garant staan of schenkingen doen. Hierbij hanteert het ministerie de waarderingsmethodiek van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. Dit betekent dat gekeken wordt naar het balanstotaal op basis van de bedrijfswaarde.

In punt III komt aan de orde dat een garantie alleen betrekking mag hebben op de rente en aflossingsverplichtingen. Echter aanvullende kosten dienen ook te passen in de MG regeling. Met de nieuwe MG is dat nu geregeld, mits het uiteraard binnen de 0,03% regeling valt.

In punt IV komt het veilen van het project in relatie tot het aanspreken van de garantie aan de orde. In de vorige MG 2005-04 is vermeld dat het betrokken project dient te worden geveild, vóórdat de garantie wordt aangesproken. In de praktijk kan het voorkomen dat de garantie wordt aangesproken vóórdat veiling of uitwinning van de zekerheden in gang is gezet. Mocht dit het geval zijn dan dient de corporatie alles in het werk te stellen om de vordering op de buitenlandse instelling te verhalen. Indien u garant staat voor een DIGH lening dan zal DIGH uiteraard deze taak op zich nemen.

Mocht u nog vragen naar aanleiding van deze MG hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met DIGH. Wij helpen u graag verder.

Terug naar algemeen overzicht Terug naar laatste nieuws

print deze pagina
Disclaimer | Copyright DIGH NL 2007 - 2009