Garant staan > Rekenvoorbeeld
Hoe neemt u een lening op in uw begroting?

Rekenvoorbeeld

Stel dat de DIGH-lening € 500.000 bedraagt, rente 5% en de looptijd tien jaar. Als garantiegever staat u borg gedurende die periode van tien jaar. Rente en aflossing worden jaarlijks op basis van annuïteiten achteraf geïnd.

Hoe groot is het bedrag dat ik jaarlijks in de begroting opneem en in welke jaren moet ik dat bedrag in de begroting opnemen?

De jaarlijkse annuïteit van de DIGH-lening bedraagt € 64.752. U neemt gedurende de
tienjarige looptijd elk jaar € 64.752 in uw begroting op. Dit gebeurt vanaf het jaar dat volgt op het
jaar waarin u zich garant hebt gesteld.

Wat moet ik in mijn jaarverslaggeving vermelden?

In de toelichting op de jaarrekening moeten de niet uit de balans blijkende verplichtingen (PM-verplichtingen) worden vermeld. In dit geval is er sprake van voorwaardelijke verplichtingen. Stel dat in het rekenvoorbeeld al drie jaar de annuïteit is betaald, dan resteert als verplichting uit hoofde van garantstelling een bedrag van 7 x € 64.752 = € 453.264.

Hoeveel brengt het WSW in mindering op het eigen vermogen van de corporatie?

Het WSW brengt in het jaar waarin uw organisatie garant is gaan staan, € 500.000 in mindering op het eigen vermogen. Het jaar dat daarop volgt is dat bedrag, na vermindering met het aflossingsdeel in de annuïteit, € 460.248, enz.


print deze pagina
Disclaimer | Copyright DIGH NL 2007 - 2009